ALGEMENE REISVOORWAARDEN DAGJE UIT

Artikel 1: Totstandkoming  overeenkomst

1.1 Een overeenkomst is definitief indien de opdrachtgever en Dagje Uit telefonisch, schriftelijk of mondeling een overeenkomst zijn aangegaan. Aansluitend ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de overeenkomst van Dagje Uit die getekend, binnen 7 werkdagen, per e-mail geretourneerd dient te worden. Indien de overeenkomst niet binnen 7 werkdagen getekend door Dagje Uit is ontvangen, komt de overeenkomst niet tot stand en vervalt de boeking.

1.2 Indien opdrachtgever namens een groep een overeenkomst met Dagje Uit aangaat, is opdrachtgever te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

 

Artikel 2: Betaling

 2.1 Bij reservering van een arrangement en daarmee het aangaan van een overeenkomst met Dagje Uit dient binnen 10 dagen na datum zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, een aanbetaling te worden gedaan van 50% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk 1 maand voor de reisdatum in het bezit te zijn van Dagje Uit, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Hiervoor ontvangt opdrachtgever een betalingsherinnering.

2.3 De betalingstermijnen die volgen uit de artikelen 2.1 en 2.2 zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar. Dagje Uit kan er echter ook voor kiezen om de overeenkomst zonder ingebrekestelling per direct te beëindigen. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd en eventuele extra kosten voortvloeiend uit de annulering zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

2.4 Wanneer een betaling opeisbaar is geworden, is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd aan Dagje Uit.

2.5 Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikelen 2.1 en 2.2 genoemde termijnen, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en de kosten in een daartoe noodzakelijke gerechtelijke procedure. Hierbij worden de toepasselijke wettelijke regelingen gevolgd. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 3: Reissom 

3.1 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst/ offerte, gelden de vermelde tarieven per persoon.

3.2 In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.

3.3 De kosten van eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

3.4 Indien een klant de eindtijd zoals op de bevestiging vermeld overschrijdt, zullen hiervoor extra uren touringcarhuur worden doorberekend. De hoogte van deze extra uren verschillen per touringcarbedrijf. Deze kosten zijn op te vragen bij Dagje Uit.

3.5 De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op tarieven en voorwaarden zoals bekend ten tijde van het opmaken van het programma. Dagje Uit behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de overeenkomst een tarief te wijzigen indien daarvoor aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

 

Artikel 4: Wijziging/ opzegging door de opdrachtgever

4.1 Wijzigingen in het programma op verzoek van de opdrachtgever kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. Naast de eventuele gewijzigde reissom kan Dagje Uit de klant € 50,= administratiekosten in rekening brengen indien de voorgestelde wijzigingen geen verhoging van de reissom met zich mee brengen. Door Dagje Uit akkoord verklaarde wijzigingen in het programma worden binnen 14 dagen na schriftelijk akkoord gefactureerd aan de opdrachtgever.

4.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt opgezegd, gelden de volgende voorwaarden, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen:

a.  bij opzegging tot 4 maanden voor reisdatum wordt € 95,00 in rekening gebracht; tenzij anders overeengekomen en beschreven in de bevestiging;

b.  bij opzegging tussen 4 maanden en 1 maand voor reisdatum wordt 40% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en beschreven in de bevestiging;

c.  bij opzegging tussen 1 maand en 14 dagen voor reisdatum wordt 60% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en beschreven in de bevestiging;

d.  bij opzegging tussen 14 dagen en 1 week voor reisdatum wordt 85% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging van de overeenkomst, in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en beschreven in de bevestiging;

e.    bij opzegging tussen 1 week en de reisdatum wordt 100% van de totale reissom zoals vermeld op de bevestiging, in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen en beschreven in de bevestiging;

4.3 Eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen worden door Dagje Uit verrekend met de op basis van artikel 4.2 door de opdrachtgever aan Dagje Uit verschuldigde bedragen. Mocht Dagje Uit op grond van dit artikel een bedrag aan de opdrachtgever moeten restitueren dan doet Dagje Uit dit binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever.

 

Artikel 5: Wijziging/ opzegging door Dagje Uit

 5.1 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Dagje Uit zijn gelegen, door Dagje Uit wordt besloten dat een programma geen doorgang kan vinden of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Dagje Uit zich tot onmiddellijke schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever.

5.2 Bij niet doorgaan van de reis, bij opzegging door Dagje Uit, verplicht Dagje Uit zich tot terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom. Dagje Uit zal binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging de reeds betaalde reissom aan de opdrachtgever restitueren.

 

Artikel 6: Klachten

 6.1 Indien de opdrachtgever zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Dagje Uit, dient de opdrachtgever zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen 1 maand na reisdatum, schriftelijk te richten aan Dagje Uit opdat deze een passende oplossing kan zoeken. 6.2 Dagje Uit moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

 

Artikel 7: Algemeen voorbehoud 

 7.1 Dagje Uit behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen in de reisroute en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke doorgegeven worden aan de opdrachtgever.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de reiziger per touringcar

 8.1 De deelnemers zijn gehouden alle voor de reis benodigde documenten, zoals o.a. paspoort, QR Code (indien verplicht) etc. bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn bij vertrek en ook steeds weer tijdig aanwezig te zijn bij eventuele tussenstops. In geval van vertraging als gevolg van het niet bij zich hebben van de juiste documenten of het te laat verschijnen op een vertrekpunt heeft de reiziger geen recht op enige schadevergoeding of restitutie.

8.2 Indien Dagje Uit schade lijdt door een gebeurtenis zoals genoemd in het voorgaande lid zal Dagje Uit die schade verhalen op opdrachtgever.

8.3 Indien er tijdens de reis schade of verontreiniging aan de touringcar wordt toegebracht zullen de daaruit voortvloeiende kosten door Dagje Uit volledig aan de opdrachtgever worden doorbelast.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 9.1 Dagje Uit is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, files, pandemieën, terrorisme, ongevallen en extreme weersomstandigheden.

9.2 Dagje Uit is niet aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood, letsel ongevallen, kwetsing verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van de reis.

9.3 Daar alle reizen door Dagje Uit georganiseerd, per touringcar zullen worden uitgevoerd, gelden t.a.v. klachten, tekortkomingen, annuleringen, ongevallen etc. met betrekking tot de touringcar de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende vervoerder. Deze Algemene Voorwaarden zijn door opdrachtgever te allen tijde op te vragen bij Dagje Uit.

9.4 Mocht worden geoordeeld dat Dagje Uit aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot driemaal de reissom, dan wel tot hetgeen zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert.

 

Artikel 10: Verwerking Persoonsgegevens

10.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Dagje Uit persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dagje Uit verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

10.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Dagje Uit nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht 

11.1 Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.